Projekte të financuara nga Banka Botërore

Projekti për planifikimin dhe përgatitjen e mirëmbajtjes me performancë dhe sigurinë rrugore

Qeveria Shqiptare dhe Banka Botërore kanë lidhur një kontratë për Hartimin e Strategjisë së Mirëmbajtjes së Rrjetit Rrugor të Republikës së Shqipërisë bazuar në Performancë, i cili synon të përmirësojë dhe rrisë efiçencën dhe nivelin e shërbimit të rrugëve nacionale. Projekti përbëhet nga 4 komponente kryesore:

  1. 1. Mbledhja e të dhënave për gjendjen aktuale të rrjetit rrugor, dhe përgatitja e një strategjie mirëmbajtjeje të përshtatshme.
  2. 2. Analizimi i çështjeve të lidhura me sigurinë rrugore, dhe propozimi i përmirësimeve të këtij aspekti të rëndësishëm.
  3. 3. Përgatitja e një kuadri mjedisor dhe social, i cili do të shërbej më pas për procedurat e vlerësimit dhe kompensimit të impakteve të projektit.
  4. 4. Përgatitja e dokumentacionit përkatës për aprovimin dhe implementimin e projektit.

 

Përmbledhje e PMM për Paper-Vidhas dhe Paper-Paulesh------ SHKARKO PDF