Kontakt për ministrin

Tel: +355 42 225 196

Adresa: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Sheshi Skënderbej , Nr. 5,  Tiranë, Shqipëri

                                                                                   

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme