Drejtoritë

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave

Kontakt:

Tel: +355 4 2380 715

Drejtoria e Politikave të Transportit

Kontakt:

Drejtoria e Politikave të Ujësjellës Kanalizimeve dhe mbetjeve të Ngurta

Kontakt:

Drejtoria e Përgjithshme e Standarteve dhe Monitorimit

Kontakt:

Tel: +355 4 2380 780

Drejtoria e Liçensimit dhe Rregullave të Ndërtimit

Kontakt:

Tel: +355 4 2380 771

Drejtoria e Monitorimit dhe Statistikës

Kontakt:

Drejtoria e Qarkullimit dhe Sigurisë Rrugore

Kontakt:

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Kontakt:

Tel: +355 4 2380 822

Drejtoria e Financës

Gentian Beqiri

Kontakt:

Tel: +355 4 2380 740

Email: Gentian.Beqiri@transporti.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit

Argita Totozani

Kontakt:

Tel: +355 4 2380 717

Email: Argita.Totozani@transporti.gov.al

Drejtoria e Projekteve

Kontakt:

Drejtoria e Integrimit Evropian

Kontakt: