Organigrama

  • Skema Organizative e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës --- SHKARKO PDF
  • Urdhër Nr.16, datë 22.2.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në urdhrin nr.190, datë 23.7.2014, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës", të ndryshuar ---- SHKARKO PDF