Dokumenta Strategjike

“Plani Kombëtar për Integrimin Evropian, është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42, datë 25.01.2017, “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017–2020...”, ky është dokumenti bazë për përcaktimin e prioriteteve, planifikimin, koordinimin dhe monitorimin e përmbushjes së detyrimeve në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, ka përgatitur dhe integruar në këtë plan kombëtar Kapitujt 14 “Politika e Transportit” dhe 21 “Rrjetet Trans-Evropiane”, për të cilët ky institucion është përgjegjës.Për më shumë shih kapituj 14 dhe 21 të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017-2020, në linkun e mëposhtëm:

http://www.integrimi.gov.al/al/dokumenta/dokumente-strategjike/plani-kombetar-per-integrimin-europian-2017-2020&page=1