Për shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë – Divjakë – Tiranë

Për shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë – Divjakë – Tiranë   SHKARKO PDF