Lista e Qendrave Teknike të Tahografit dhe Udhëzimi i Liçensimit të tyre

  • Udhëzimi i Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 4 datë 27.05.2014 "Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës (qendës teknike) së autorizuar të tahografit"  --- SHKARKO
  • Lista e Tahografit ---- SHKARKO